top of page

İFATEKS Yeşil Ofis ve Üretim Binası Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması


İFATEKS ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Mimarlık Bölümü ortaklığında serbest ve tek aşamalı olarak düzenlenen öğrenci mimari fikir projesi yarışmasında, öğrencilerden kent, kentsel doku ve kamusal alan bağlamında fikir üreterek tasarım yapmaları bekleniyor. Ön kayıtlar için son tarih 29 Kasım 2021, dijital ortamda teslim için son tarih 27 Aralık 2021.

YARIŞMANIN AMACI

"İFATEKS YEŞİLOFİS VE ÜRETİM BİNASI ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI”kapsamında,İFATEKS’in doğa dostu üretim yaklaşımlarına paralel olarak ofis ve üretim binasının tasarımının elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda yarışmaya katılan öğrencilerden kent, kentsel doku ve kamusal alan bağlamında fikir üreterektasarım yapmaları beklenmektedir.


YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

Yarışma; İFATEKS ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi(MSGS Ü) Mimarlık Bölümü ortaklığındaserbest ve tek aşamalı olarak düzenlenen öğrenci mimari fikir projesi yarışmasıdır. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.


YARIŞMANIN KONUSU VE YERİ

Yarışmanın konusu, İFATEKS’in ofis ve üretim binası ihtiyacının“yeşil ofis” standartları kapsamında ele alınarak tasarlanmasıdır.Yarışma alanı; İstanbul’un sanayi ilçelerinden Esenyurt ’ta 1292/5 parselde, 2.862,35 m2, Ekin Caddesi, 169 ve 173. Sokak arasında kalan, bir köşesinde yeşil alan bulunan arsadır.


İFATEKS YEŞİL OFİS VE ÜRETİM BİNASI ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI’nda dikkat edilmesi beklenen tasarım ilkeleri şu şekildedir;

• Arsanın bulunduğu mevcut kent dokusunun irdelenmesi ve alanın kentsel sürdürülebilirlik açısından ele alınması,

• Kullanıcıların alana ulaşım senaryolarının düşünülmesi,

• Ofis binası ve çevresinde kurgulanacak alanda gündelik yaşama ilişkin hareketlerin dikkate alınması, kamusal/özel alan kullanımlarının farklı kurgulara cevap verebilecek nitelikte oluşturulması,

•Ekolojik yaklaşımların irdelenmesi,

• Güncel teknoloji ve koşulların dikkate alınması

• Zaman içerisinde değişen ihtiyaçlara uyum sağlayabilecek esnek bir tasarım olması,

•Farklı kullanıcı profillerine uygun olarak kentsel ve sosyal gereksinimlerin karşılanması,•Çalışma-üretim-dinlenme mekânlarının bir arada kurgulanmasıdır.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

•Yarışma, lisans öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi ekip halinde de katılabilirler. Yarışma sürecinde birlikte çalışmanın disiplinler arası ilişkiyi güçlendirecek bir deneyim yaratacağı öngörüsüyle, yarışmaya ekip olarak girilmesi tavsiye edilmektedir.


•Ekip temsilcisinin Mimari Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü lisans öğrencisi olması zorunludur. Ekipte yer alacak diğer öğrenciler, farklı üniversite ve/veya bölümlerde öğrenim görüyor olabilir. Katılımcıların lisans öğrenimlerini sürdürdüklerine dair öğrenci belgesi sunması zorunludur.


•Yarışma jürisi asıl , yedek, danışman üyelerinin, raportörlerinin ve yarışmayı açan kurum birimi yöneticilerinin, birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamaz.


• Yarışma raportörlüğünün e-posta adresi ifateks_yarisma@msgsu.edu.tr’dir. Sorular ve proje teslim dosyası yarışma e-posta adresine, yarışma takviminde belirtilen tarihlere uygun olarak ekip temsilcisi tarafından iletilir.


• Yarışmaya katılacak ekipler, yarışma takviminde ‘Ön Kayıtlar İçin Son Tarih’ bölümde belirtilen tarihe kadar yarışma kaydını yapmış olmalıdır. Ekipte yer alan her katılımcıya ait dijital kimlik dosyası (yarışmacılara ait kimlik bilgileri ile lisans öğrenci belgesi) Bölüm 2.12’de belirtildiği şekilde raportörlüğe iletilmelidir.


• Proje Teslim Dosyasında proje paftaları ve mimari açıklama raporu yer almalıdır.Teslim dosyasında yer alan her bir belgenin içeriği, formatı ve yüklenme şekli Bölüm 2.14’ te detaylıca anlatılmıştır.


•Yarışmaya katılım ücretsizdir.• Yarışma konusu 2021-2022 Eğitim Öğretim Yıli, Güz Dönemi, Mimari Proje Atölyesi konus u olmamalıdır.


ÖDÜLLER

 • Birinci Ödül: 25.000

 • İkinci Ödül: 17.500

 • Üçüncü Ödül: 10.000

 • Eşdeğer Mansiyon Ödülü: 7.500

 • Eşdeğer Mansiyon Ödülü: 7.500

 • Eşdeğer Mansiyon Ödülü: 7.500

 • Ekolojik Tasarım Teşvik Ödülü: 5.000

 • Yenilikçi Tasarım Teşvik Ödülü: 5.000

 • Satın Alma Ödülü: 5.000

 • Satın Alma Ödülü: 5.000

 • Satın Alma Ödülü: 5.000753 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Neden düşük not alıyorsunuz?

Birçoğumuz tüm dönem boyunca işlerin yolunda gittiğini fakat finalde beklediğimiz notu alamadığımızı söylemişizdir.Bunun temelde iki nedeni var. Birincisi sunuş kalitesi ikincisi ise paftamızın yeteri

Comentários


bottom of page